AGNIESZKA LEŚKÓW

Konfiguracja Webpack 5 na potrzeby zmodyfikowania plików CSS będących zasobem motywu WordPress

KOMPENDIUM

Konfiguracja Webpack 5 na potrzeby zmodyfikowania plików CSS będących zasobem motywu WordPress

W celu naprawy wyglądu strony internetowej, dla przeorganizowania projektu, opartego na bazie CMS WordPress posiadającego pliki Sass, a także tylko pojedynczy plik wynikowy z rozszerzeniem .js, a tym samym nie posiadający zminifikowanego osobnego pliku CSS, bez zaplecza narzędzi, np. preprocesora CSS, które mogłyby w trakcie naprawy, bądź przebudowy strony posłużyć do kompilacji plików Sass na CSS posłużymy się module bundler Webpack 5 czyli pakietem modułów łączącym, przekształcającym, pakującym moduły najczęściej w jeden plik lub zestaw plików wynikowych pakietu JavaScript gotowych do umieszczenia w aplikacji, na stronie internetowej.

Aby rozpocząć pracę z narzędziem Webpack 5 należy zainstalować Node.js (środowisko uruchomieniowo-wykonacze JavaScript) z automatycznie instalowanym npm (pozwalającym instalować i odinstalowywać pakiety i ich zależności – loadery, pluginy). Webpack parsuje (analizuje) kod plików wejściowych (ang. Entry Points) zawartych w pliku konfiguracyjnym webpack.config.js i buduje wykres zależności na podstawie pliku package.json. W ten sposób automatyzuje, optymalizuje zadania np. kompilując Sass do CSS, transpilując ES6+ do ES5 zrozumiałego dla przeglądarek, itd. Ma też na celu tworząc jeden plik wynikowy ograniczenie liczby żądań podczas ładowania kodu co poprawia wydajności takiej strony, aplikacji internetowej. W Node.js każdy plik jest traktowany jako osobny moduł. Node.js obsługuje dwa systemy modułów: moduły CommonJS i moduły ECMAScript, czyli zestaw standardów używanych do implementacji modułów JavaScript.
– Standard ECMAScript Modules poprzez użycie instrukcji import i export.
– Standard CommonJS modules poprzez funkcje require() i module.exports, nie obsługujący przeglądarek internetowych, głównie używany z Node w aplikacjach JavaScript po stronie serwera.

Instalacja Node.js:

https://nodejs.org/en > Download for Windows (x64) 18.16.0 LTS Recommended For Most Users
Pobieramy a następnie instalujemy plik node-v18.16.0-x64.msi.
Sprawdzamy zainstalowane wersje poprzez:
cmd (Wiersz polecenia Windows) / Git Bash Here (Powłoka terminalowa dla Windows,
zapewnia warstwę emulacji dla obsługi wiersza poleceń Git):
node -v //v18.16.0
npm -v //9.5.1

W tym projekcie zostaną wykorzystane:

 1. webpack webpack-cli
 2. sass sass-loader style-loader css-loader
 3. mini-css-extract-plugin
 4. postcss-loader postcss autoprefixer
 5. css-minimizer-webpack-plugin

Natomiast końcowa struktura plików i katalogów projektu, która następnie posłuży do naprawy, przebudowy css będzie wyglądać następująco:

simple-starter-webpack-wp
  > scss_webpack
 • /main.scss
  > webpack
 • /index.js
 • /package.json
 • /package-lock.json
 • /webpack.config.js
 • /webpack.config.prod.js
  index_webpack.html
cd simple-starter-webpack-wp # przejście do katalogu
pwd # sprawdzenie ścieżki /simple-starter-webpack-wp
code . # otwarcie projektu w edytorze VSCode                        VSCode > Terminal > New Terminal # otwarcie terminala bezpośrednio w VSCode     
touch index_webpack.html # utworzenie pliku 

Do nowo utworzonego pliku index_webpack.html wprowadzamy:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Simple Starter Webpack 5 for WordPress</title>
</head>
<body>
  <h1>Webpack 5 for WordPress configuration</h1>
  <h2>webpack webpack-cli</h2>
  <h3>sass sass-loader style-loader css-loader</h3>
  <h4>mini-css-extract-plugin</h4>
  <h5>postcss-loader postcss autoprefixer</h5>
  <h6>css-minimizer-webpack-plugin</h6>
</body>
</html>
mkdir webpack # utworzenie katalogu
cd webpack # przejście do katalogu 
pwd # sprawdzenie ścieżki /simple-starter-webpack-wp/webpack
touch index.js # utworzenie pliku

Dla testu wpisuje do index.js :

const title = document.querySelector('h1');
title.style.color = "aqua";

Dopisuje w index_webpack.html przed </body>:

<script src="./webpack/index.js"></script>

Sprawdzam poprawność wyświetlania kodu JavaScript otwierając w przeglądarce plik index_webpack.html.
Nagłówek H1 został wyświetlony w kolorze aqua.

Rozpoczynam inicjalizację module bundler Webpack 5:

cd webpack
pwd # sprawdzenie scieżki /webpack-wp/webpack

Inicjujemy projekt będąc w katalogu webpack:

npm init -y # (bez ustawiania) || npm init # (z ustawianiem) 
npm init -y
# -y == yes ustawia w package.json wartości domyślne

Powstaje plik package.json z wartościami domyślnymi:

{
 "name": "simple-starter-webpack-wp",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "keywords": [],
 "author": "",
 "license": "ISC",
}
npm init # wprowadzamy własne wartości w package.json

Ustawiamy własne wartości:
package name: (webpack) simple-starter-webpack-wp
version: (1.0.0)
description: Simple starter Webpack 5 for WordPress
entry point: (index.js)
test command: ENTER
git repository: https://github.com/AnesseL/simple-starter-webpack-wp
keywords: webpack javascript js css sass scss wordpress
author: Agnieszka Leśków
license: (ISC) MIT

Powstaje plik package.json z własnymi ustawieniami:

{
 "name": "simple-starter-webpack-wp",
 "version": "1.0.0",
 "description": "Simple starter Webpack 5 for WordPress",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "repository": {
  "type": "git",
  "url": "git+https://github.com/AnesseL/simple-starter-webpack-wp.git"
 },
 "keywords": [
  "webpack",
  "javascript",
  "js",
  "css",
  "sass",
  "scss",
  "wordpress"
 ],
 "author": "Agnieszka Leśków",
 "license": "MIT",
 "bugs": {
  "url": "https://github.com/AnesseL/simple-starter-webpack-wp/issues"
 },
 "homepage": "https://github.com/AnesseL/simple-starter-webpack-wp#readme"
}

Podczas instalacji w package.json określamy status zapisu paczek przeznaczonych dla wersji developerskiej (dev) lub produkcyjnej (prod).

Z oznaczeniem -D === –save-dev === „devDependencies” – status zależności developerskiej to paczki używane tylko dla developmentu, podczas pracy nad projektem, które stosujemy do budowania wersji deweloperskiej (pluginy – wtyczki, loadery- ładowarki, wczytywarki, przekształcające różne typy plików nie obsługiwanych domyślnie przez webpack w moduły na użytek projektu), nie są później dołączane do kodu produkcyjnego.
Obecnie bez oznaczenia „Dependencies” – status zależności do budowania wersji produkcyjnej (np. dla bibliotek).

npm i webpack webpack-cli -D
npm uninstall webpack webpack-cli # usunięcie

webpack – to pakiet modułów
webpack-cli – to interfejs wiersza polecenia pakietu webpack

Po instalacji powstał katalog z pakietami node_modules i plik package-lock.json.

package-lock.json 
{
 "name": "simple-starter-webpack-wp",
 "version": "1.0.0",
 "description": "Simple starter Webpack 5 for WordPress",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "repository": {
  "type": "git",
  "url": "git+https://github.com/AnesseL/simple-starter-webpack-wp.git"
 },
 "keywords": [
  "webpack",
  "javascript",
  "js",
  "css",
  "sass",
  "scss",
  "wordpress"
 ],
 "author": "Agnieszka Leśków",
 "license": "MIT",
 "bugs": {
  "url": "https://github.com/AnesseL/simple-starter-webpack-wp/issues"
 },
 "homepage": "https://github.com/AnesseL/simple-starter-webpack-wp#readme",
 "devDependencies": {
  "webpack": "^5.82.1",
  "webpack-cli": "^5.1.1"
 }
}

W tym samy katalogu webpack tworzymy plik webpack.config.js:

touch webpack.config.js # utworzenie pliku konfiguracyjnego

webpack.config.js – moduł Node.js wymaga użycia CommonJS i metody require()
a wszystko czego nie wpiszemy do tego pliku przyjmie wartość domyślną.

const path = require('path'); //podstawowy moduł Node.js

module.exports = {
 mode: 'development', 
 entry: path.resolve(__dirname, './index.js'), //Domyślny punkt wejscia
 output: {
  path: path.resolve(__dirname, './'), //Punkt wyjścia
  filename: 'bundle.js',
 }
};

W pliku package.json konfigurujemy rozruch:

 "scripts": {
  "dev": "webpack",
  "watch": "webpack -- --watch",
  "prod": "webpack -- --mode production"
 },

W pliku index_webpack.php wprowadzamy ścieżkę dla pliku wynikowego bundle.js:

<!-- <script src="./webpack/index.js"></script> -->
<script src="./webpack/bundle.js"></script>

Uruchamiamy i sprawdzamy poprawność wyświetlania w przeglądarce jak wyżej:

npm run dev || npm run watch # (wyjscie Ctrl + C z trybu śledzenia) || npm run prod

Powstaje plik wynikowy bundle.js. W celu sprawdzenia, wypróbowania powyższych opcji należy dla testów usunąć każdorazowo plik wynikowy bundle.js.

Plik index_webpack.html wyświetla się tak samo jak wcześniej.
Za każdym razem kiedy chcemy otrzymać plik wynikowy musimy wykonać ręcznie:

npm run dev || npm run prod

jedynie tryb –watch pozwala na pracę ciagłą, automatycznie po każdorazowej zmianie zapisze do pliku wynikowego.

cd ..  # przejście do głównego katalogu simple-starter-webpack-wp
pwd   # ścieżka /simple-starter-webpack-wp

Tworzymy katalog scss_webpack z plikiem main.scss

mkdir scss_webpack  # utworzenie katalogu
cd scss_webpack # przejscie do katalogu
pwd # sprawdzenie ściezki /webpack-wp/scss_webpack
touch main.scss # utworzenie pliku main.scss

Tworzymy w pliku main.scss przykładowe ostylowanie:

$red: red;
$green: green;
$blue: blue;
$coral: coral;
$gray: gray;
$white: white;
$black: black;
$bg: $gray;
body {
  background: $bg;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  align-content: center;
  row-gap: 10px;
  column-gap: 10px;
  transition: all 300ms ease-in;
}
h1 {
  color: $red;
}
h2 {
  color: $green;
}
h3 {
  color: $blue;
}
h4 {
  color: $coral;
}
h5 {
  color: $white;
}
h6 {
  color: $black;
}
cd .. # przejście do głównego katalogu simple-starter-webpack-wp
cd webpack # przejście do katalogu
pwd # sprawdzenie ścieżki /simple-starter-webpack-wp/webpack

Będąc w katalogu webpack instalujemy wszystko co będzie potrzebne do przetwarzania sass:

npm i sass sass-loader style-loader css-loader -D
npm uninstall sass sass-loader style-loader css-loader # usunięcie

sass – implementacja pliku wykonywalnego sass skompilowana do czystego JavaScript
sass-loader – ładuje, obsługuje pliki typu sass:scss, współpracuje z sass, node-sass (przestarzały)
style-loader – zmienia kod CSS na JavaScript, ładuje style, automatycznie dodaje style do nagłówka strony
css-loader – ładuje, wczytuje, przetwarza, zwraca, obsługuje typ pliku .css, odczytuje zawartość pliku .css

Wszystko zostanie odpalone od dołu do góry, czyli najpierw 'sass-loader’, następnie 'css-loader’ a na końcu 'style-loader’:
góra
’style-loader’
’css-loader’
’sass-loader’
dół

package.json
 "devDependencies": {
  "css-loader": "^6.7.3",
  "sass": "^1.62.1",
  "sass-loader": "^13.2.2",
  "style-loader": "^3.3.2",
  "webpack": "^5.82.1",
  "webpack-cli": "^5.1.1"
 }
webpack.config.js
const path = require('path');

module.exports = {
 mode: 'development',
 entry: path.resolve(__dirname, './index.js'), //Domyślny punkt wejscia
 output: {
  path: path.resolve(__dirname, './'), //Punkt wyjścia
  filename: 'bundle.js',
 },
 module: {
  rules: [
   {
    test: /\.css$/i,
    use: ["style-loader", "css-loader"],
   },
   {
    test: /\.s[ac]ss$/i,
    use: [
     {
      // Creates `style` nodes from JS strings (plugin instead of "style-loader")
      // loader: MiniCssExtractPlugin.loader,
      loader: 'style-loader',
      options: {}
     },
     {
      // Translates CSS into CommonJS
      loader: 'css-loader',
      options: {}
     },
     {
      // Compiles Sass to CSS
      loader: 'sass-loader',
      options: {
       implementation: require('sass'), // Prefer `dart-sass`
      },
     },
    ],
   },
  ],
 },
};

W index.js wstawiamy na samej górze:

import "../scss_webpack/main.scss";
const title = document.querySelector('h1');
title.style.color = "aqua";

Sprawdzamy preprocesor sass:

npm run dev || npm run watch # (wyjście Ctrl + C z trybu śledzenia) || npm run prod

Powstaje plik wynikowy bundle.js

Po otwierciu pliku index_webpack.html w przegladarce widać, że zostało zastosowane stylowanie z pliku main.scss.

Następnie wyekstrachowujemy z pliku wynikowego bundle.js pliki .css do odrębnego katalogu css z pomocą pluginu mini-css-extract-plugin zamieniajacy kod js na css.

npm i mini-css-extract-plugin -D
npm uninstall mini-css-extract-plugin # usunięcie
package.json
 "devDependencies": {
  "css-loader": "^6.7.3",
  "mini-css-extract-plugin": "^2.7.5",
  "sass": "^1.62.1",
  "sass-loader": "^13.2.2",
  "style-loader": "^3.3.2",
  "webpack": "^5.82.1",
  "webpack-cli": "^5.1.1"
 }
webpack.config.js
const MiniCssExtractPlugin = require("mini-css-extract-plugin");
const path = require('path');

module.exports = {
 mode: 'development',
 entry: path.resolve(__dirname, './index.js'), //Domyślny punkt wejscia
 output: {
  path: path.resolve(__dirname, './'), //Punkt wyjścia
  filename: 'bundle.js',
 },
 devtool: "source-map",
 module: {
  rules: [
   {
    test: /\.css$/i, //MiniCssExtractPlugin.loader zamiast "style-loader"
    use: [MiniCssExtractPlugin.loader, "css-loader"],
   },
   {
    test: /\.s[ac]ss$/i,
    use: [
     {
      // Creates `style` nodes from JS strings (plugin instead of "style-loader")
      loader: MiniCssExtractPlugin.loader,
      options: {}
     },
     {
      // Translates CSS into CommonJS
      loader: 'css-loader',
      options: {}
     },
     {
      // Compiles Sass to CSS
      loader: 'sass-loader',
      options: {
       implementation: require('sass'), // Prefer `dart-sass`
      },
     },
    ],
   },
  ],
 },
 plugins: [
  new MiniCssExtractPlugin({
    filename: "../css_webpack/[name].css",
  }),
 ]
};

Plik index.js pozostaje bez zmian.
W pliku index_webpack.html zmieniamy script na link, gdyż plikiem wynikowym bedzie teraz .css
więc należy zakomentować script:

<!-- <script src="./webpack/index.js"></script> -->
<!-- <script src="./webpack/bundle.js"></script> -->

i dołożyć przed </head>:

<link rel="stylesheet" href="./css_webpack/main.css">

Teraz sprawdzamy czy prawidłowo wyświetla stylowanie poprzez link.

npm run dev || npm run watch # (wyjscie Ctrl + C z trybu śledzenia) || npm run prod

Powstaje katalog css_webpack wraz z plikami main.css i main.css.map, a także bundle.js.map dzięki wprowadzonej opcji w pliku webpack.config.js:

devtool: "source-map",


Sprawdzamy otwierając plik index_webpack.html w przegladarce, widać teraz, że nagłówek H1 zmienił kolor na czerwony.

Następnie dokładamy istotne detale:

npm i postcss-loader postcss autoprefixer -D
npm uninstal postcss-loader postcss autoprefixer # usunięcie

postcss-loader:

 • – moduł ładując postcss
 • – do przetwarzania CSS za pomocą postcss

postcss:

 • – pobiera plik CSS jako dane wejściowe, uruchamia wtyczki i przekaształca CSS z pomoca wtyczek js
 • – przekształca CSS w JavaScript
 • – aby działał najpierw nalezy skonigurowac w webpacku CSS
 • – posiada ogromną liczbę pluginów

autoprefixer:

 • – wtyczka postcss przekształcająca css poprzez js
 • – analizuje css i automatycznie dodaje prefiksy dostawców do css, używając danych z Can I Use (-webkit, -moz, itp.)

Webpack analizuje zapis od końca więc uruchomi PostCSS na pliku CSS poprzez postcss-loader.

package.json:
 "browserslist": [
  "defaults"
 ],
 "devDependencies": {
  "autoprefixer": "^10.4.14",
  "css-loader": "^6.7.3",
  "mini-css-extract-plugin": "^2.7.5",
  "postcss": "^8.4.23",
  "postcss-loader": "^7.3.0",
  "sass": "^1.62.1",
  "sass-loader": "^13.2.2",
  "style-loader": "^3.3.2",
  "webpack": "^5.82.1",
  "webpack-cli": "^5.1.1"
 }

Można też zastosować dla przeglądarek określone wartości:

package.json:
"browserslist": [
 "last 2 version", - ostatnie 2 wersje przeglądarek
 ">0.5%", - więcej niż 0.5% używa tych przeglądarek
 "Firefox ESR",
 "not dead" - nadal używane przeglądarki
],

Uzupełniamy webpack.config.js o:

const MiniCssExtractPlugin = require("mini-css-extract-plugin");

i:

{
 loader: "postcss-loader",
 options: {
   postcssOptions: {
    plugins: [
      [
       "autoprefixer",
      ],
    ],
  },
 },
},
webpack.config.js 
const MiniCssExtractPlugin = require("mini-css-extract-plugin");
const path = require('path');

module.exports = {
 mode: 'development',
 entry: {  //oobiekt
  main: path.resolve(__dirname, './index.js'), //Domyślny punkt wejscia
 },
 output: {
  path: path.resolve(__dirname, './'), //Punkt wyjścia
  filename: 'bundle.js',
 },
 devtool: "source-map",
 module: {
  rules: [
   {
    test: /\.css$/i, //MiniCssExtractPlugin.loader zamiast "style-loader"
    use: [MiniCssExtractPlugin.loader, "css-loader", "postcss-loader"],
   },
   {
    test: /\.s[ac]ss$/i,
    use: [
     {
      // Creates `style` nodes from JS strings (plugin instead of "style-loader")
      loader: MiniCssExtractPlugin.loader,
      options: {}
     },
     {
      // Translates CSS into CommonJS
      loader: 'css-loader',
      options: {}
     },
     {
      // Compiles Sass to CSS
      loader: 'sass-loader',
      options: {
       implementation: require('sass'), // Prefer `dart-sass`
      },
     },
     {
      loader: "postcss-loader",
      options: {
        postcssOptions: {
          plugins: [
            [
              "autoprefixer",
            ],
          ],
        },
      },
     },
    ],
   },
  ],
 },
 plugins: [
  new MiniCssExtractPlugin({
    filename: "../css_webpack/[name].css",
  }),
  require('autoprefixer')
 ]
};

Sprawdzamy czy autoprefixer działa jak należy uruchamiając:

npm run dev || npm run watch # (wyjście Ctrl + C z trybu śledzenia) || npm run prod

Powstaje katalog css_webpack wraz z plikami main.css i main.css.map, a także bundle.js.map dzięki wprowadzonej opcji w pliku webpack.config.js:

devtool: "source-map",

Sprawdzamy otwierając plik index_webpack.html w przegladarce.

W kolejnym kroku rozszerzamy o część prodykcyjną, w której zostnie zminimalizowany plik .css.
W katalgu webpack tworzę osobny plik webpack.config.prod.js:

touch webpack.config.prod.js # utworzenie pliku

, który jest przeznaczony indywidualnie dla wersji produkcyjnej mający za zadanie minimalizacji pliku wynikowy .css do .min.css

Następnie kopiuję kod z pliku webpack.config.js do webpack.config.prod.js.
Instaluję wtyczkę odpowiedzialną za wytworzenie takiego pliku:

npm i css-minimizer-webpack-plugin -D
npm uninstal css-minimizer-webpack-plugin # usunięcie

css-minimizer-webpack-plugin – narzędzie wiersza polecenia do kompresji css

package.json:
 "scripts": {
  "dev": "webpack",
  "watch": "webpack --watch",
  "prod": "webpack --config ./webpack.config.prod.js"
 },
 "devDependencies": {
  "autoprefixer": "^10.4.14",
  "css-loader": "^6.7.3",
  "css-minimizer-webpack-plugin": "^5.0.0",
  "mini-css-extract-plugin": "^2.7.5",
  "postcss": "^8.4.23",
  "postcss-loader": "^7.3.0",
  "sass": "^1.62.1",
  "sass-loader": "^13.2.2",
  "style-loader": "^3.3.2",
  "webpack": "^5.82.1",
  "webpack-cli": "^5.1.1"
 }

W pliku webpack.config.prod.js dokładamy:

const CssMinimizerPlugin = require("css-minimizer-webpack-plugin");
+
optimization: {
 minimize: true,
 minimizer: [
  new CssMinimizerPlugin({
  }),
 ],
},
webpack.config.prod.js
const MiniCssExtractPlugin = require("mini-css-extract-plugin");
const CssMinimizerPlugin = require("css-minimizer-webpack-plugin");
const path = require('path');

module.exports = {
 mode: 'production',
 entry: {
  main: path.resolve(__dirname, './index.js'), //Domyślny punkt wejscia
 },
 output: {
  path: path.resolve(__dirname, './'), //Punkt wyjścia
  filename: 'bundle.js',
 },
 devtool: "source-map",
 module: {
  rules: [
   {
    test: /\.css$/i, //MiniCssExtractPlugin.loader zamiast "style-loader"
    use: [MiniCssExtractPlugin.loader, "css-loader", "postcss-loader"],
   },
   {
    test: /\.s[ac]ss$/i,
    use: [
     {
      // Creates `style` nodes from JS strings (plugin instead of "style-loader")
      loader: MiniCssExtractPlugin.loader,
      options: {}
     },
     {
      // Translates CSS into CommonJS
      loader: 'css-loader',
      options: {}
     },
     {
      // Compiles Sass to CSS
      loader: 'sass-loader',
      options: {
       implementation: require('sass'), // Prefer `dart-sass`
      },
     },
     {
      loader: "postcss-loader",
      options: {
        postcssOptions: {
          plugins: [
            [
              "autoprefixer",
            ],
          ],
        },
      },
     },
    ],
   },
  ],
 },
 optimization: {
  minimize: true,
  minimizer: [
   new CssMinimizerPlugin({
   }),
  ],
 },
 plugins: [
  new MiniCssExtractPlugin({
    filename: "../css_webpack/[name].min.min.css",
  }),
  require('autoprefixer') //nie trzeba wpisywać
 ]
};

W index_webpack.html dodajemy dla wynikowego .min.css:

<link rel="stylesheet" href="./css_webpack/main.css"> <!-- dla npm run dev -->
<link rel="stylesheet" href="./css_webpack/main.min.css"> <!-- dla npm run prod -->

Sprawdzamy czy plik .css zostaje zminimalizowany:
Dla npm run dev powstaje katalog css_webpack wraz z plikami main.css i main.css.map
Dla npm run prod powstaje katalog css_webpack wraz z plikami main.min.css i main.min.css.map
a także bundle.js i bundle.js.map. Dla przypomnienia .map uzyskujemy dzięki wprowadzonej opcji w pliku webpack.config.js: devtool: „source-map”,.
Następnie sprawdzamy otwierając plik index_webpack.html w przeglądarce.

A teraz po przebrnięciu przez proces instalacyjny możemu już przejść do meritum sprawy.

W przypadku braku plików tworzymy własny bandler do przetworzenia sass w css lub ściągamy katalog simple-starter-webpack-wp z https://github.com/AnesseL/simple-starter-webpack-wp i odpowiedno go adoptujemy do własnego motywu WordPress np. pobranego z serwera. Możemy również dostosować bądź rozbudować bazową instalację o kluczowe elementy. Możliwości jest wiele tyle ile naszych pomsłów w ułatwianiu sobie pracy.

Przykładowa część zaimportowanego motywu WordPress z serwera np. z pomocą NetBeans IDE:

Theme
  /css
  /scss/main.css

W pierwszym kroku w celu zachowania katalogu css, nie tracąc tym samym jego zawartości gdyby poszło coś nie tak, najlepiej jest zmienić jego nazwę np. na _css. Następnie w Netbeans IDE jezeli z niego korzystamy należy w pierwszej kolejności zamenić w: Properties > Run Configuration > Upload Files: On Save na: Upload Files: Manually aby nie dochodziło do atumatycznego zapisu plików na serwer.

Następnie do pobranego z serwera motywu WordPress kopiujemy katalog webpack z plikami i kolejno dostosowujemy ścieżki adekwatnie do motywu:

webpack
  /index.js
  /package-lock.json
  /package.json
  /webpack.config.js
  /webpack.config.prod.js

W webpack/index.js dostosowujemy do własnego motywu lub zmieniamy sieżkę na:

import "../scss/main.scss";

W webpack.config.js i webpack.config.prod.js dla wynikowego katalogu css zmieniamy na:

filename: "../css/[name].css",
filename: "../css/[name].min.css",

Następnie uruchamiamy terminal, przechodzimy do katalogu webpack i wykonujemy rozruch:

pwd # theme/webpack
npm install # instalowane projektu 

Zostaną zainstalowane wszystkie zależności widniejące w package.json

Pracując np. w Netbeans IDE jeżeli wcześniej nie wykluczyliśmy katalogów, pewnych plików, których nie chcemy wgrywać na serwer to musimy wykluczyć między innymi katalog webpack/node_modules:
Properties > Ignored Folders > webpack/node_modules
gdyż nie jest on nam potrzebny dla wersji produkcyjnej na serwerze. Następnie jeżeli jest tak dla nas wygodniej możemy wrócić do ustawień automatycznego zapisu w Netbeans IDE:
Properties > Run Configuration > Upload Files: Manually na: Upload Files: On Save

Teraz możemy celebrować dalsze prace nad motywem:
NetBeans IDE > Tools > Open in Terminal
lub
VSCode > Terminal > New Terminal

pwd # sprawdzanie ścieżki /webpack
cd webpack # jeżeli nie jesteśmy w katalogu /webpack to należy do niego przejść
npm run dev || npm run prod # Użycie skryptów dla różnych plików konfiguracyjnych

Webpack posiada ogrom możliwości rozwiazań usparwniających automatyzację procesu pracy nad projektem, tylko od nas samych zależy i złożoności danego projektu czego tak naprawdę potrzebujemy i co zastosujemy w danym momencie.
W kolejnym materiale zostanie zaprezentowane inne rozbudowane rozwiązanie, z którym mozna zapoznać sie pod adresem: https://agnieszkaleskow.pl/konfiguracja-webpack-5-sass-javascript-es6-na-potrzeby-projektu-front-end/.

Wróć do Kompendium