AGNIESZKA LEŚKÓW

Programowanie obiektowe

KOMPENDIUM

Agnieszka Leśków Kompendium

Programowanie obiektowe

Programowanie zorientowane obiektowo (ang. OOP – Object Oriented Programming), jak sama nazwa wskazuje oparte jest na bazie rzeczywistych obiektów.

Programowanie obiektowe to paradygmat (zasady, wzorce, modele) programowania obiektowego.

W programowaniu obiektowym wyróżniamy podtypy oparte na:

  1. Klasach gdzie definiowane są klasy (typy zmiennych) na bazie których tworzone są obiekty (zmienne).
  2. Prototypach gdzie nowe obiekty tworzy się na bazie już istniejący obiektów a nie klas.
    Nowy prototyp można rozszerzać o nowe pola i metody dokładając je do już istniejących pól i metod odziedziczonych po istniejących obiektach.

Programowanie tego typu jest najczęściej spotykane w językach skryptowych interpretowanych: PHP, JavaScript.

Główne założenia paradygmatu programowania obiektowego:

  1. Enkapsulacja – Hermetyzacja (ang. Encapsulation)
  2. Abstrakcja (ang. Abstraction)
  3. Dziedziczenie (ang. Inheritanc)
  4. Polimorfizm (ang. Polymorphism)


Klasa to zestaw pól (właściwości, zmiennych) i metod (funkcji), to pewnego rodzaju wzór, szablon, generator dla nowych obiektów. Na bazie jednej klasy możemy tworzyć wiele obiektów. ’

Zgodnie z najlepszymi praktykami Klasę zapisujemy z dużej litery, każdą w osobnym pliku (Enkapsulacja – Hermetyzacja) i względem lepszej organizacji przechowujemy w katalogu dla modelu klas o nazwie classes.

Obiekt jest instancją klasy, tworzymy go na bazie klasy.

Wróć do Kompendium